Algemene Voorwaarden PinC Online Academie - People in Control

Toegang en Registratie:

 1. De PinC Online Academie, onderdeel van People in Control (hierna aangeduid als "PinC"), biedt gratis toegang tot jongeren tot 35 jaar. Dat doet PinC in samenwerking met SkillsTown en samenwerkende partijen in Suriname, de zgn. Businesspartners.
 2. Na een initiële registratie worden de verstrekte gegevens geverifieerd. Bij goedkeuring ontvangt de deelnemer inloggegevens.
 3. PinC behoudt zich het recht voor om deelnemers zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel een eerdere toegang te stoppen.

 

Gebruik Login en Dienst:

 1. Het gebruik van de Login door deelnemers impliceert automatische instemming en aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
 2. PinC Online Academie is niet verplicht de diensten continu en foutloos beschikbaar te stellen. PinC aanvaardt geen aansprakelijkheid hiervoor.

 

Gebruiksrechten:

 1. Bij een goedgekeurde registratie verleent PinC deelnemers het niet-exclusieve recht de PinC Online Academie te gebruiken.
 2. Het gebruiksrecht omvat onder andere toegang tot de portal, raadplegen van content, opslaan/printen van niet-substantiële delen, en citeren conform auteurswet.

 

Login-verstrekking:

a.. Deelnemers dienen de Login geheim te houden. En mogen die onder geen beding delen met anderen.

.

Verantwoordelijkheid Login:

 1. Deelnemer is verantwoordelijk voor het geheimhouden van Login. Bij vermoeden van onbevoegde toegang dient de deelnemer PinC onmiddellijk te informeren.
 2. Deelnemer is aansprakelijk voor gebruik door derden via Logins en vergoedt PinC voor eventuele schade.

 

Gebruiksbeperkingen:

 1. Deelnemers mogen de PinC Online Academie niet gebruiken voor verspreiding van virussen of ander schadelijk materiaal.
 2. Het recht tot gebruik is beperkt tot eigen gebruik door de deelnemer en mag niet worden overgedragen aan derden.

 

Misbruik en Onrechtmatig Gebruik:

 1. Misbruik, waaronder opzettelijke storingen of inbreuken op systemen, is ten strengste verboden.
 2. Onrechtmatige handelingen, schending van intellectuele eigendomsrechten en verspreiding van schadelijk materiaal zijn niet toegestaan.

 

 

Schadevergoeding:

 1. PinC behoudt zich het recht voor om schade als gevolg van ongeautoriseerd gebruik en misbruik te verhalen op deelnemer.

 

Compatibiliteit:

 1. De PinC Online Academie is compatibel met specifieke browsers volgens de verstrekte lijst, mits voorzien van recente updates en ondersteund door leveranciers.
 2. Content gemaakt met Easygenerator binnen de PinC Online Academie heeft specifieke browsercompatibiliteitseisen.

 

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking bij het gebruik van de PinC Online Academie en blijven van kracht gedurende de gebruiksperiode. PinC behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan deelnemer.